måndag 3 augusti 2015

Skeptofobi

Apropå instiftandet av nya ord så vet jag att det pratades om att jag skulle vara upphovsman till uttrycket religiös skepticism, vilket inte stämmer. Jag råkade ha skrivit ett inlägg som utgjorde ett av de tidigaste svenska beläggen för uttrycket på Google, men jag hade själv plockat upp det från en internationell debatt. Jag ogillar faktiskt uttrycket eftersom det finns en viss inkonsekvens i betydelsen om man jämför med t.ex. vetenskaplig skepticism, där religiös skepticism säger något om vad man är skeptisk mot - religion - och vetenskaplig skepticism säger något om hur man är skeptisk - vetenskapligt.

Men om jag skulle få chansen att instifta ett nytt ord i det svenska språket, så skulle det vara skeptofobi. Skeptofober är personer som lider av skeptofobi, och dessa kan uttrycka sig skeptofobiskt.

Skeptofobi (grekiska phobos: fruktan) skulle alltså vara ett begrepp som åsyftar rädsla, hat eller fördomar riktade mot frånvaron av vidskeplighet eller mot skeptikern som inte besitter en viss vidskepelse. Mild skeptofobi skulle kunna ta sig uttryck i rädsla för att sluta underkasta sig något religiöst kulturellt uttryck, medan grov skeptofobi skulle kunna beskriva apologeterna som går korståg på social media.


Uttrycket skeptofobi skulle då användas konsekvent med hur t.ex. islamofobi används för att beskriva irrationell rädsla för islam eller kristofobi används för att beskriva irrationell rädsla för kristendom, och citatet ovan skulle kunna vara ett exempel på skeptofobi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar